CategoryBusiness Model

Sản phẩm cộng đồng là một khái niệm không hề mới, nó được nhiều tập đoàn lớn sử dụng từ rất lâu trước đây rồi. Họ sử dụng tất cả các yếu tố của nó vào quá trình thiết kế sản phẩm, cải tạo sản phẩm, thương mại sản phẩm, marketing sản phẩm cho đến...
Learn More
Mô hình kinh doanh của Microsoft đã tạo ra một trong những công ty hùng mạnh nhất trên thế giới.  Bạn có biết Microsoft trị giá hơn 1400 tỷ đô la! Bạn có thể nhìn được những thăng trầm từ biểu đồ vốn hóa thị trường của Microsoft trong khoảng 15 năm (thời điểm mình...
Learn More
Back to Top
Back to Top
Close Zoom
Nếu bạn muốn chia sẻ, xin vui lòng dẫn link!