CategoryMarketing

Sản phẩm cộng đồng là một khái niệm không hề mới, nó được nhiều tập đoàn lớn sử dụng từ rất lâu trước đây rồi. Họ sử dụng tất cả các yếu tố của nó vào quá trình thiết kế sản phẩm, cải tạo sản phẩm, thương mại sản phẩm, marketing sản phẩm cho đến...
Learn More
Đại dịch Covid đã đảo lộn mọi nguyên tắc cuộc sống, ngành thay đổi nhiều nhất là lao động và giáo dục. Đó cũng là mảng thị trường cực kỳ màu mỡ với thế mạnh sản xuất thiết bị handhell của Apple Nhóm đối tượng văn phòng Công việc văn phòng chuyển đổi sang remote:...
Learn More
Back to Top
Back to Top
Close Zoom
Nếu bạn muốn chia sẻ, xin vui lòng dẫn link!